Vol 12, No 1 (2016)

JURNAL STUDI AGAMA DAN MASYARAKAT

Table of Contents

Haryanto Haryanto
1-14
Nurpah Nurpah
15-34
Khadijah Khadijah
35-56
Nida Farhan
57-80
Yadin Yadin
81-99
Abu Bakar Marzuki
100-114
Dalimunthe Dalimunthe
115-125