Strukturasi dalam Kepemimpinan Khalifah Ali bin Thalib

Muhammad Noor, Muhammad Husni, Muhammad Iqbal

Abstract


Tragedi wafatnya Utsman bin Affan telah memunculkan persoalan baru: pergolakan politik, pertentangan hingga peperangan yang di alami kaum muslim. Penilitian ini berusaha untuk mengetahui dampak tragedi wafatnya Utsman bin Affan terhadap kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah (historiografi), dengan jenis kajian pustaka (library research), sehingga sumber data primer dan sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan karya lainnya. Adapun metode yang digunakan adalah metode sejarah melalui empat tahap yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan menggunakan teori Strukturasi Anthony Giddens. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tragedi wafatnya Utsman bin Affan memberikan dampak terhadap Khalifah Ali. Keadaan struktur sosial masyarakat Islam telah mengalami perubahan, kekacauan, terjadi perselisihan dan perpecahan. Khalifah Ali sebagai agen berupaya untuk merubah keadaan struktur tersebut, tetapi wafatnya Utsman telah menghambat langkah yang diambil Ali. Sebab, tidak diringi oleh peranan agen lain sehingga berdampak terhadap kepemimpinan yang dijalankannya, dampak tersebut yaitu: penolakan terhadap langkah dan kebijakannya, terjadinya perang saudara, terpecahnya kaum muslim, dan memudarnya kepemimpinan Khalifah Ali bin Thalib.

Article Metrics

Abstract view : 889 times | PDF (Bahasa Indonesia) view : 588 times

References


Al-Azizi, Abdul Syukur. 2021. Ali bin Abi Thalib Ra. Yogyakarta: Diva Press.

Al-Bajuri, Syekh Muhammad Al-Khudri Bak. 2012. The History of The Four Caliphs. London: Turath Publishing.

Al-Khamis, Utsman bin Muhammad. 2012. Inilah Faktanya Meluruskan Sejarah Umat Islam Sejak Wafat Nabi Hingga Terbunuhnya Al-Husain. Terj. Syafarudin. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.

Al-Maududi, Abul A’la. 2007. Khilafah dan Kerajaan: Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis “Kerajaan” Bani Umayyah dan Bani Abbas. Terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Penerbit Karisma.

Al-Quraibi, Ibrahim. 2009. Tarikh Khulafa: Sejarah Lengkap Kehidupan Empat Khalifah Setelah Wafatnya Rasulullah Saw. Terj. Faris Khairul Anam. Jakarta: Qisthi Press.

Arfah. 2020. “Otobiografi Khalifah Utsman bin Affan”. Sintesa: Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan 2 (1): 67-77.

Ash-Shallabi, Ali Muhammad. 2014. Biografi Ali bin Abi Thalib. Terj. Muzaidi. Jakarta: Beirut.

. 2018. Biografi Utsman bin Affan. Terj. Umarul Faruq Abu Bakar. Jakarta: Ummul Qura.

As-Suyuthi, Imam Jalaluddin. 2013. Tarikh Khulafa. Beirut: Darul Minhaj.

Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. 1960. Tarikh Ar-Rusul Wal-Muluk. Jilid 4. Tahqiq Muhammad Abu Al-Fadhl Ibrahim. Mesir:Darul Ma’arif.

Audah, Ali. 2015. Ali bin Abi Thalib Sampai Kepada Hasan dan Husain. Jakarta: Tintamas Indonesia.

Azzahra, Humaira. 2019. “Sektarianisme Dalam Sejarah Islam”. JII: Jurnal Indo-Islamikam 9 (2): 179-189. https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17524.

Brata, Yat Rospia. 2017. “Perang Shiffin”. Jurnal Artefak 3 (1): 85-95. https://dx.doi.org/10.25157/ja.v3i1.1111.

Giddens, Anthony. 1984. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press.

Hitti, Philip K. 2018. History of The Arabs. Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Zaman.

Hodgson, Marshall G.S. 2002. The Venture of Islam: Iman Dan Sejarah Dalam Peradaban Dunia. Terj. Mulyadhi Kartanegara. Jakarta: Paramadina.

https://doi.org/10.36835/humanistik.v5i1.147.

https://dx.doi.org/10.32678/alfath.v2i2.3285.

https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/235.

Karim, Abdul. 2015. “Tragedi Pembunuhan Khalifah Usman bin Affan: Melacak Sejarah Munculnya Aliran Teologi Dalam Islam”. Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan 3 (1): 79-100. https://www.neliti.com/publications/177986.

Katsir, Ibnu, dan Ahmad Al-Khani. 2020. Mukhtasar Al-Bidayah Wa An-Nihayah. Terj. Farid Fahruddin. Surakarta: Insan Kamil Solo.

Katsir, Ibnu. 2014. Al-Bidayah Wa An-Nihayah Masa Khulafa’ur Rasyidin. Terj. Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta: Darul Haq.

Lubis, Junaidi. 2013. “Kontribusi Peradaban Islam Masa Khulafaurrasyidin: Pembentukan Masyarakat Politik Muslim”. MADANIA: Jurnal Kajian Keislaman XVII (1): 75-84. https://dx.doi.org/10.29300/madania.v17i1.2844.

Maisyaroh, 2019. “Kepemimpinan Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib”. Ihya Al Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab 5 (2): 176-185. https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/5991.

Masduki. 2008. “Khalifah Ali bin Abi Thalib: Awal Tragedi Perang Saudara Dalam Sejarah Islam”. Jurnal Al-Fath 02 (02): 162-176.

Muhammad, Tamir Abu As-Su’ood dan Noha Kamal Ad-Din Abu Al-Yazid. 2001. Biographies of the Rightly-Guided Caliphs. El-Mansoura: Dar Al-Manarah.

Murad, Mustafa. 2009. Kisah Hidup Ali ibn Abu Thalib. Terj. Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Zaman.

Mursi, Syekh Muhammad Sa’id. 2020. Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah. Terj. Khoirul Amru Harahap dan Achmad Faozan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Nasution. Syamruddin. 2017. Konflik-Konflik Politik Dalam Sejarah Peradaban Islam. Pekanbaru: Asa Riau.

Osman, A. Latif. 1981. Ringkasan Sejarah Islam. Jakarta: Widjaya.

Ridha, Muhammad. 2013. Ali bin Abu Thalib Ra: Pemuda Pembawa Panji Kemenangan Islam Sahabat Rasulullah Di Dunia dan Akhirat. Terj. Amir Ghazali. Solo: Al-Qowam.

Ridho, Miftahur. 2019. “Peristiwa Tahkim: Polemik Perselisihan Politik dan Implikasinya”. Humanistika: Jurnal Keislaman 5 (1): 57-71.

Sou’yb, Joesoef. 1979. Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin. Jakarta: Bulan Bintang.

Zidan, Ahmad dan Dina Zidan.1998. The Rightly Guided Caliphs: Al-Kholafa’a Al-Rashidin. Cairo: Islamic Inc.
DOI: https://doi.org/10.23971/js.v3i2.6122

Article Metrics

Abstract view : 889 times
PDF (Bahasa Indonesia) - 588 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Muhammad Noor, Muhammad Husni, Muhammad Iqbal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional.

Editor and Administration Address

SYAMS: Jurnal Kajian Keislaman
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya
Jl. G. Obos (Kompleks Islamic Center) No. 24, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Phone: (0536) 3226356
Website: https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams
Email: [email protected][email protected]